On

Municipal Theater of Piraeus – Faust, 2016

Municipal Theater of Piraeus – Faust, 2016

Director: Katerina Evagelatou
Scenography: Eva Manidaki
Author: Johann Wolfgang Goethe

Photo Credits: Vasia Anagnostopoulou, Nikos Pantazaras