On

Michalis Kakogiannis Foundation – Pessoa, 2018

Michalis Kakogiannis Foundation – Pessoa, 2018

Consept/Director: Thanassis Akokkalides
Scenography: Nikos Papadopoulos

Photo Credits: Marilena Stafilidou